Álláshirdetés

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet GAZDASÁGI VEZETŐ beosztás ellátására.

 

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

pályázatot hirdet

GAZDASÁGI VEZETŐ

beosztás ellátására.

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű, (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9435 Sarród Rév-Kócsagvár

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok, valamint mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása és a számviteli rendszer működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül: - a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, -az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása, - az intézmény éves költségvetésének és az előírt beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatainak valódiságának biztosítása, - a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.      

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség (e vonatkozásban közgazdasági alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni),
 • államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • regisztráció a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban,
 • költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatása,
 •  a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az fhnp@fhnp.hu e-mail címen keresztül
Postai úton: 9435 Sarród Rév-Kócsagvár