Felhívás faapríték alapanyag értékesítésére

Ajánlati felhívás faanyag értékesítésére

 

Értékesítésre tervezett faanyag meghatározása:

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár) vételi ajánlatot kér az alábbi faválasztékokra:

Akác apríték alapanyag vágástéren, 627,33 ürm.

Ajánlatot tehetnek: gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek

Az eladásra kínált faanyag megtekinthető az alábbi időpontban:

Helyszín: Sopron 0902/22 hrsz, Bécsi-domb

Időpont: Előre egyeztetett időpontban (Kuslics Ferenc 30/9758235 vagy Takács Gábor 30/3966962)

Fizetési feltételek, pénzügyi teljesítés:

Az ajánlat elfogadását követően a Felek megkötik az Adás-vételi szerződést a fenti faanyagra és mennyiségre. A vállalkozó a kiállított számla ellenében 8 banki munkanapon belül átutalja a számított vételárat az Igazgatóság számlaszámára. Az értékesítésre kínált faanyag elszállítása a Vevő feladata. A Vevő vállalja továbbá, hogy a pénz számlára érkezése után a faanyagot legkésőbb 20 naptári napot követően teljes körűen elszállítja.

Az ajánlattevő alkalmasságának igazolási módja:

Ajánlattevő gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy ajánlatához csatolja az Ajánlattételi felhívás 1. mellékletét képző „Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése c) pontjának – átlátható szervezet – való megfelelésről” tárgyú cégszerűen hitelesített nyilatkozatot. (Egyéni vállalkozó és magánszemély estében nem releváns.)

Az ajánlatok benyújtásának ideje és módja:

Az ajánlatokat e-mailben 2020. március 25., 12. óráig kell benyújtani.

E-mailen történő benyújtás esetén az eredeti aláírt ajánlat beszkennelt változatát kell benyújtani az fhnp@fhnp.hu email címre. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni „Ajánlat Értékesítésre felkínált faanyagra – Apríték alapanyag, Bécsi-domb - Nem nyitható meg a Bontási Bizottsági ülésig” feliratot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlatok címzése nem a fentiek szerint történik, különösen ha abban az Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság neve szerepel, nem garantálható, hogy az ajánlat határidőre a címzetthez érkezik!!

Az ajánlatok választékonkénti bírálati szempontja:

  • Minimális ajánlati ár: 100 Ft + áfa/ürm.
  • A legmagasabb értékű árajánlat kerül elfogadásra.
  • Szükség szerinti második ajánlati kör:

Amennyiben az írásban benyújtott ajánlatok közül legalább két azonos összegű legmagasabb ajánlat kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő licittárgyalást tart, mely tárgyalás (legkésőbb az ajánlat bontástól számított 8 napon belüli) időpontja az ajánlattevőknek újabb – legalább az első ajánlatnál magasabb összegű – árajánlat tételére megküldött felhívásban kerül meghatározásra.

Az ajánlatok bontásának ideje és helye:

2020. március 25. 12.00 óra, helye Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár)

A szerződéskötés tervezett időpontja:

7. pont a.) esetében: a bontási eredményről küldött tájékoztató megküldésének napjától számított 8 napon belül

7. pont b.) esetében: a licit tárgyalás eredményének kihirdetésétől számított 8 napon belül

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

                  Az 1. számú melléklet szerint.

Ajánlati kötöttség időtartama: minimum 30 nap

Az ajánlattevő egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

Ajánlatkérő fenntartja jogát, hogy amennyiben általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges ok miatt a szerződéskötésre nem lenne képes, eredménytelenné nyilvánítja az eljárást.

 

Mellékletek

Felhívás (pdf formátumban)

Ajánlati dokumentáció (minta)