Ajánlattételi felhívás faanyag értékesítésére

Ajánlattételi felhívás faanyag értékesítésére

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf 4.) a „A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése - KEHOP-4.1.0-15-2016-00059 az.sz. projekt keretében vételi ajánlatot kér az alábbi faválasztékokra:

Értékesítésre tervezett faanyag meghatározása: Egyéb kemény lomb apríték alapanyag (főként: Ak, Kd, Ez, A, stb. és cserjék). A rakatokat űrméterben határoztuk meg (az összes űrmétert a szélesség, hosszúság és magasság szorzata adja). Az egy helyrajzi számon található rakatokat a sorszámozás és az elhelyezkedése egyértelművé teszik. Ajánlatot lehet tenni egy vagy több (akár az összes) rakatra is.

Egyéb kemény lomb apríték alapanyag

  • 1. HRSZ: Fertőboz, 059/1; Űrméter: 23,040
  • 2. HRSZ: Fertőboz, 059/1; Űrméter:14,365
  • 3, HRSZ: Sopron 01533/5; Űrméter: 112
  • 4, HRSZ: Sopron 01533/15; Űrméter:142
  • 5, HRSZ:Sopron 01515/5; Űrméter:5423

Ajánlatot tehetnek: gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek

Az eladásra kínált faanyag megtekinthető az alábbi időpontban:

Helyszín: a fent megjelölt helyrajzi számokon. Időpont: előre egyeztetett időpontban (Kuslics Ferenc 30/359-86-05 vagy kuslics.ferenc@fhnp.hu)

Teljesítés helye, fizetési feltételek, pénzügyi teljesítés:

Teljesítés helye: Fertő-Tájegység. Az ajánlat elfogadását követően a Felek megkötik az Adás-vételi szerződést a fenti faanyagra és mennyiségre. A vállalkozó a kiállított számla ellenében 8 banki munkanapon belül átutalja a számított vételárat az Igazgatóság számlaszámára. Az értékesítésre kínált faanyag elszállítása a Vevő feladata. A Vevő vállalja továbbá, hogy a pénz számlára érkezése után a faanyagot legkésőbb 60 naptári napot követően teljes körűen elszállítja.

Az ajánlattevő alkalmasságának igazolási módja:

Ajánlattevő gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy ajánlatához csatolja az Ajánlattételi felhívás 1. mellékletét képző „Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése c) pontjának – átlátható szervezet – való megfelelésről” tárgyú cégszerűen hitelesített nyilatkozatot. (Egyéni vállalkozó és magánszemély estében nem releváns.)

Az ajánlatok benyújtásának ideje és módja:

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat nettó ajánlati ár + ÁFA formában, megadva a bruttó ajánlati ár összegét is, Ft-ban meghatározva, egyösszegűen kell megadnia a mellékelt „Ajánlattételi adatlap” hiánytalan kitöltésével.

 

Az ajánlatokat e-mailben 2022. május 25.-én 8:00 óráig kell benyújtani.

 

Postai ajánlott levél küldeményként a nemzeti park címére. A borítékra kérjük ráírni „Ajánlat értékesítésre felkínált apríték alapanyagra - Nem nyitható meg a Bontási Bizottsági ülésig”. A levélnek a kért határidőig meg kell érkeznie a címzetthez.

E-mailen történő benyújtás esetén az eredeti aláírt ajánlat beszkennelt változatát kell benyújtani az fhnp@fhnp.hu email címre. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni „Ajánlat értékesítésre felkínált apríték alapanyagra - Nem nyitható meg a Bontási Bizottsági ülésig” feliratot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlatok címzése nem a fentiek szerint történik, nem garantálható, hogy az ajánlat határidőre a címzetthez érkezik!

-           Nem köthető szerződés azzal az ajánlattevővel, aki csődeljárás /felszámolási/ végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll.

-           Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak jogát, hogy az ajánlattételi felhívásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

-           Az Ajánlatkérő jogosult ajánlattételi felhívását - indokolás nélkül – 2022.05.24 napjáig -  visszavonni.

-           Tájékoztatom, hogy az integritási és korrupciós kockázatok megelőzésére, elkerülésére Igazgatóságunk kiemelt hangsúlyt fektet. Az integritási és korrupciós kockázatok megfelelő kezelése érdekében Igazgatóságunkon az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján integritás tanácsadó került kijelölésre Tatai Sándor kollégánk személyében (e-mail címe: tatai.sandor@fhnp.hu). Amennyiben esetlegesen a szervezeti integritást sértő magatartást, tevékenységet tapasztalnak, ezzel összefüggő bejelentéseiket az integritás tanácsadónál legyenek szívesek megtenni.”

-           Amennyiben az Igazgatósággal szemben a nyertes ajánlattevőnek lejárt tartozása van, a szerződés nem köthető meg.

 

Az ajánlatok választékonkénti bírálati szempontja:

  • Minimális ajánlati ár: 850.- Ft / űrm
  • A legmagasabb nettó értékű árajánlat kerül elfogadásra.
  • Szükség szerinti második ajánlati kör:

Amennyiben az írásban benyújtott ajánlatok közül legalább két azonos összegű legmagasabb ajánlat kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő licittárgyalást tart, mely tárgyalás (legkésőbb az ajánlat bontástól számított 8 napon belüli) időpontja az ajánlattevőknek újabb – legalább az első ajánlatnál magasabb összegű – árajánlat tételére megküldött felhívásban kerül meghatározásra.

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, akkor az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet megkötni a szerződést.

Az ajánlatok bontásának ideje és helye:

2022. május 25. 10:00 óra
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár)

A szerződéskötés tervezett időpontja:

 A bontási eredményről küldött tájékoztató megküldésének napjától számított 8 napon belül vagy

 a licit tárgyalás eredményének kihirdetésétől számított 8 napon belül.

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

                  Az 1. számú melléklet szerint.

Ajánlati kötöttség időtartama: minimum 30 nap, amelyet az ajánlat benyújtási határidejétől (2022.05.25.) számítunk.

Az ajánlattevő egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

Ajánlatkérő fenntartja jogát, hogy amennyiben általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges ok miatt a szerződéskötésre nem lenne képes, eredménytelenné nyilvánítja az eljárást.

 

1 sz. melléklet: Ajánlattételi Dokumentáció