Feladatainkról

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladatait elsősorban a környezetvédelmi, és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) korm. rendelet határozza meg, de ezen kívül számos más jogszabály (pl. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet is határoz meg további feladatokat. Az igazgatóságon folytatott sokrétű tevékenységről az alábbiakban kísérelünk meg ízelítőt adni.

Természetvédelmi kezelés, természetmegőrzés

Az Igazgatóság által végzett természetvédelmi munka legfontosabb elemei az ismert természeti értékek megőrzésére irányuló tevékenységek. Tényleges, kifejezetten természetvédelmi célú beavatkozások elsősorban a Magyar Állam tulajdonában lévő és az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területeken történnek, de számos esetben más állami vagyonkezelőkkel (pl. vízügyi igazgatóság, erdőgazdaságok) vagy magánszemélyekkel, önkormányzatokkal működünk együtt a természeti értékek hosszú távú fennmaradásának biztosítása érdekében. A nem természetvédelmi kezelésben lévő területeken a Magyar Állam elsősorban hatósági eszközökkel és különféle támogatásokkal (pl. pályázatok) biztosítja a természeti értékek fennmaradását.

A természetvédelmi célú beavatkozások legfontosabb ismérve, hogy nem „nyereségorientált”, azaz nem a minél nagyobb bevétel elérése a cél, hanem a területen előforduló védett értékek fennmaradásához szükséges körülmények biztosítása.

A legegyszerűbb esetekben a természetvédelmi kezelés valóban egyfajta megőrző tevékenységet takar, hiszen a természeti értékek fennmaradásához optimális esetben nincs szükség semmilyen beavatkozásra. Az emberi tevékenység következtében kissé leromlott vagy éppen annak hatására kialakult élőhelyeken már szükség lehet „aktív” beavatkozásokra (pl. legeltetés, kaszálás), amelyeket az Igazgatóság saját szakszemélyzetével, gépparkjával és állatállományával végez. A teljesen elpusztult vagy jelentős mértékben leromlott területeken azonban már komolyabb beavatkozásokra, ún. élőhely-rekonstrukciókra (pl. Nyirkai-Hany) van szükség.

A beavatkozások sok esetben nem az élőhelyek megőrzése, hanem egy-egy veszélyeztetett faj (pl. boldogasszony papucsa, fehér gólya, kerecsensólyom, vérfű boglárka stb.) védelme érdekében történnek. A fajvédelmi intézkedések sok esetben kifejezetten speciális beavatkozásokat (pl. műfészkek kihelyezése, odútelepek létesítése) jelentenek. A fajmegőrzési programok, bár egy-egy faj védelmét célozzák, a legtöbb esetben további ritka fajok védelmét is elősegítik.

Természetvédelmi kutatások

Természetvédelmi kutatásokra elsősorban a természetvédelmi kezelések megalapozásához, a természetvédelmi kezelési tervek adatigényének kielégítéséhez, az egyes fajok és élőhelyek védetté nyilvánításának megalapozásához, a természetvédelmi munka hatékonyságának méréséhez, illetve a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek kielégítéséhez van szükség. A természetvédelmi kutatások egy része monitoring jellegű adatgyűjtés, ahol rendszeres időközönként, hasonló vagy azonos módszerrel történik a vizsgálat. A kutatások másik csoportja egyedi felméréseket (pl. alapállapot felmérések), vagy valamilyen speciális probléma (pl. egy-egy özönfaj eltávolításának leghatékonyabb módszerét kereső) megoldására irányuló vizsgálatokat takar.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a természetvédelmi kutatásokat saját munkatársaink, önkéntesek és különböző megállapodások keretében egyetemi kutatócsoportok végzik. A kutatások eredményeit (lásd. Természetvédelmi kutatások) hazai és nemzetközi tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokban publikáljuk.

Természetvédelmi nyilvántartások vezetése
A természetvédelem, napi munkája során, a saját adatai mellett más szakágak (erdészet, vízgazdálkodás) adatait is használja. A nagy mennyiségű és szerteágazó adattömeget (jelenleg kb. 1 Tb) a 2005 óta fejlesztett Természetvédelmi Információs Rendszer adatbázisaiban tároljuk.

A természetvédelem saját adatai közé tartoznak a különböző természetvédelmi jelentőségű területek lehatárolásai és fontosabb adatai, a természetvédelmi kutatások során gyűjtött biológiai adatok (pl. fajok és élőhelyek előfordulásai, állapotukra és veszélyeztetettségükre vonatkozó adatok, stb.). Az erdészeti és ingatlan-nyilvántartási adatokra elsősorban az jellemző, hogy az alapadatok más szervezetektől (pl. földhivatalok, erdészeti hatóság) érkeznek és a természetvédelem ezeket egészíti ki saját adataival. A meteorológiai, vízügyi, földtani stb. adatokat elsősorban a napi munka és a kutatások során, gyakorlatilag változatlan formában használják a szakemberek.

Őrzés és védelem

A védett természeti értékek őrzését a Természetvédelmi Őrszolgálat biztosítja, amely hatósági feladatokat (szabálysértési ügyek) is ellát. A természetvédelmi őrök az természeti értékek védelme mellett, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal kötött megállapodás alapján részt vesznek a régészeti lelőhelyek őrzésében is.

Véleményezés

Az Igazgatóság alapfeladatai keretében véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot,a településrendezési terveket, valamint a településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet.

Szakértői tevékenység

Az Igazgatóság 2005 óta természetvédelmi szakértőként működik közre a természetvédelmi hatósági eljárások során, amennyiben a természetvédelmi hatóságként működő kormányhivatalokkal, illetve települési jegyzők megkeresik egy-egy ügyben. A hatósági megkeresések száma évről évre változik, de általában meghaladja a kettőszázat.

Környezeti nevelés

A környezeti nevelés keretében elsősorban a gyerekeknek szervezünk programokat (erdei iskola, erdei óvoda, nyári táborok), ahol játékos programok, kirándulások keretében megismerkedhetnek a térség természeti értékeivel, a természeti folyamatokkal megtanulhatják a fontosabb gyógynövények használatát, vagy éppen kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.

A gyerekprogramok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fiataloknak és a felnőtteknek szóló programok. Az Igazgatóság több oktatási intézménytől fogad hallgatókat nyári vagy akár féléves, egyéves gyakorlatra. Az elmúlt években megindult akkreditált tanártovábbképzés keretében pedig a pedagógusok szerezhetnek újabb ismereteket.

Ökoturisztika

A természetvédelmi kezelési tevékenység fontos része a természeti értékek bemutatása a nagyközönségnek. Az Igazgatóság tanösvényeket és bemutatóhelyeket, látogatóközpontokat tart fenn, ahol a látogatók megismerkedhetnek az adott térség természeti értékeivel és a természetvédelem napi munkájával. A bemutatóhelyek mellett számtalan kiadvány, térkép segíti az ide látogató természetszerető látogatókat, akik természetesen túravezetést is kérhetnek.

Tanácsadás
Az Igazgatóság napi munkájában egyre jelentősebb szerepet tölt be a különböző szervezeteknek és személyeknek nyújtott tanácsadás. A tanácsadás meglehetősen széleskörű, a különböző mezőgazdasági támogatások igényléséhez benyújtandó adatlapok kitöltésében adott segítségtől, a helyi védetté nyilvánítások szakmai előkészítésig terjed.

Nemzetközi kapcsolatok

A természet határok nélküli, így a természetvédelmi tevékenység sem áll meg az országhatárnál. Az Igazgatóság szoros kapcsolatokat ápol a szomszédos országokban, Ausztriában és Szlovákiában található állami és civil természetvédelmi szervezetekkel. Az állami szervezetekkel általában együttműködési szerződések keretében folytatunk közös munkát, elsősorban a természetvédelmi kutatások és kezelések terén, de az elmúlt években már közös, nemzetközi nyári táborokat is sikerült szervezni. Az együttműködésre jó lehetőséget teremtenek a határon átnyúló pályázati lehetőségek (Interreg pályázatok), amelyeket eddig jól sikerült kihasználni.