Közérdekű adatok - Alapító okirat

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
Alapító okirata itt megtekinthető:


A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) foglaltakat figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki:
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
    A költségvetési szerv rövidített neve: FHNPI
    A költségvetési szerv neve angolul: Fertő-Hanság National Park Directorate
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
 
3. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése:
A nemzeti park igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról szóló 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet.
 
4. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság közfeladata:
Természetvédelmi közszolgáltatás és jogszabályban meghatározott közhatalmi tevékenység.
 
5. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési köre: a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. fejezet 6. pontja szerinti terület
 
6. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság irányító szervének neve, székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
 
7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
 
8. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működésének rendje:
Az intézmény szervezeti és működési rendjére, valamint a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat az igazgató által elkészített és a vidékfejlesztési miniszter által normatív utasításban kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 
9. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezetőinek kinevezési rendje, valamint a kinevezés időtartama:
A FHNPI igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter - határozatlan időre - nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
 
10. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya:
A FHNPI dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A FIINPI dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
 
11. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság alaptevékenysége:
11.1. Ellátja:
a) a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek, magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat kijelölésével, létesítésével, kapcsolatos - külön jogszabályokban meghatározott - feladatokat;
b) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni;
c) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami vagyontárgyak tekintetében;
d) a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi érdekek képviseletét, valamint a vidékfejlesztési miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat;
e) a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységet;
f) a szabálysértési eljárások során a jogszabályban előírt feladatokat, továbbá
g) a természetvédelmi őr szolgálati igazolványának kiállításával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
 
11.2. Gondoskodik:
a) az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) szükség szerint a védett természeti értékek, társulások fenntartására, kezelésére vonatkozó terv (pl.: védett növénytársulás, faj megőrzési terv) elkészítéséről;
c) a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről;
d) a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok állapotfelvételének és kezelési tervének elkészítéséről;
e) a külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint a természetvédelmi kezelési terv tervezetének előkészítéséről és a vidékfejlesztési miniszter részére történő felterjesztéséről, továbbá a természetvédelmi kezelési tervdokumentáció megőrzéséről,
f) a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartásának vezetéséről, a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről;
g) a Természetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) alközpontjainak működtetéséről, a működési területére vonatkozó TIR adatbázisok frissítéséről, illetve a VM TIR központtal való adatharmonizációjáról;
h) a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszer működtetéséről.
 
11.3. Közreműködik:
a) az erdővagyon-védelmi tevékenységben;
b) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadonélő növény- és állatvilág (hasznosítás alatt nem álló fajainak, valamint vadászható, halászható vad- és halfajok) védelmében;
c) a tájak természetes, illetve természetközeli állapotának megőrzésében, a táj jellegét meghatározó természeti értékek, rendszerek, és esztétikai adottságok védelmében;
d) a területrendezési, területfejlesztési, vízrendezési, meliorációs és a táj jellegét megváltoztató egyéb terv véleményezésében;
e) a természetvédelmi célú agrár-vidékfejlesztési támogatások előkészítésében és a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen az agrár- környezetgazdálkodási intézkedések tekintetében;
f) az ősi magyar háziállatfajok és fajták megőrzésében, azok egyedei törzskönyvezésére vonatkozó szabályok kialakításában és végrehajtásában, tenyésztési és teljesítményvizsgálati elvek megállapításában;
g) a környezeti vizsgálat elvégzésében;
h) a Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítésében;
i) a Natura 2000 területeken szükség szerint lefolytatandó hatásbecslési eljárásban;
j) a környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban;
k) a természet és a táj védelmére irányuló állami kutatások tervezésében és megvalósításában, valamint a nem állami kutatások szervezésében;
l) szakértőként - az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) megkeresése esetén - a természetvédelmi hatósági, szakhatósági, valamint a tájvédelmi szakhatósági eljárásokban;
m) a Nemzeti Biodiverzitás-monitorizó Rendszer és egyéb monitorozó rendszerek működtetésében és folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén található természeti értékek és élőhelyek állapotát.
 
11.4. Együttműködik:
a) a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodáival, annak külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
c) más információs és ellenőrző rendszerekkel.
 
11.5. Az Igazgatóság az előzőeken túl:
a) felügyeli és segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot; segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;
b) szervezi és irányítja a szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálatot;
c) biztosítja a Felügyelőség hatáskörébe tartozó természetvédelmi hatósági eljárásokban a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához azt az adatot vagy tényt, amely alaptevékenysége körében rendelkezésére áll;
d) megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket;
e) véleményezi a települési önkormányzat jegyzőjének, főjegyzőjének megkeresése esetén a helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervezetét;
f) gyakorolja a tulajdonosi jogokat a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott azon földrészlet vonatkozásában, amelynek részarány-földalapba történő kijelöltsége megszűnt;
g) kezdeményezi a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges kisajátítási eljárásokat;
h) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
 
A FHNPI államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
 
12. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vállalkozási tevékenysége:
A FHNPI szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek  teljesítését.
A FHNPI vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási előirányzatainak a 10 %-a.
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
 
13. A költségvetési szerv igazgatójának beszámolási kötelezettsége:
Az igazgató a költségvetési szerv működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek.
 
14. Vagyonkezelés:
A FHNPI kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyont. A vagyonkezelési jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a FHNPI közötti, illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a FHNPI közötti vagyonkezelési szerződés rögzíti. A FHNPI a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik.
 
15. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a FFINPI 2011. március 7-én kelt, JF/515/2/2011. számú egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti.
 
Budapest. 2012. június 26.
 
                                                                                                                                                              dr. Fazekas Sándor