Közérdekű adatok - Alapító okirat

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
Alapító okirata itt megtekinthető:


1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye


1.1.      A költségvetési szerv
1.1.1.    megnevezése: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
1.1.2.    rövidített neve: FHNPI

1.2.      A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Fertő-Hanság National Park Directorate

1.3.      A költségvetési szerv
1.3.1.    székhelye: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
1.3.2.    telephelye(i):
  telephely megnevezése telephely címe
1 Csapody István Természetiskola 9434 Sarród-Fertőújlak, Petőfi utca 23/A.
2 Kutatóház Fertőújlak 9434 Sarród-Fertőújlak, Fő utca 8.
3 Kakasos ház 9400 Sopron, Károlymagaslati utca 14.
4 Hanság Élővilága Kiállítás 9339 Kapuvár-Öntésmajor, Rákóczi Ferenc utca 1.
5 Lászlómajor - Látogatóközpont 9434 Sarród, külterület HRSZ: 0167/5
6 Hanság Tájegységi Központ - Esterházy Madárvárta 9300 Csorna, külterület HRSZ: 0687/2
7 Természetvédelmi Őrház 9400 Sopron, külterület HRSZ: 0206
8 Természetvédelmi Iroda 9091 Ravazd, külterület HRSZ: 012/6/A
9 Dunamente Tájegységi Központ - Gombócos 9233 Lipót, külterület HRSZ: 0123/1
 
 
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 12. 01.
2.2.       A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a nemzeti park igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról szóló 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet
2.3.       A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet)
2.4.       A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
             2.4.1.    megnevezése: Kormány
             2.4.2.    székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.
2.5.       A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
  megnevezése székhelye
1 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a
 
 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
       3.1.1.    megnevezése: Agrárminisztérium
       3.1.2.    székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.       A költségvetési szerv közfeladata:
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben és egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott természetvédelemmel és természetmegőrzéssel, ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységgel, valamint területkezeléssel és birtokügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatait közfeladatként látja el.

4.2.       A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
  szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása
 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
       4.3.1.      Ellátja a természeti területek védetté, illetve Natura 2000 területté jelölésével, továbbá az érzékeny természeti területek, magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat kijelölésével, létesítésével kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatokat.
      4.3.2.      Ellátja a védett és fokozottan védett élő és élettelen természeti értékek, országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat (ideértve a természetvédelmi kezelési tervek készítésével kapcsolatos,
jogszabályban meghatározott feladatokat), kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
    4.3.3.      Ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő földterületek, barlangok, állami vagyontárgyak, vagyonértékű jogok tekintetében, valamint tevékenységével hozzájárul a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták és ezek génkészletei védelméhez.
    4.3.4.      Közreműködik az erdővagyon-védelmi tevékenységben, valamint a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében.
    4.3.5.      Ellátja a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi célú jogszabályi előírások és természetvédelmi szakmai szempontok képviseletét, valamint az agrárminiszter körzeti erdő- és tájegységi vadgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos jogkörét érintő természetvédelmi előkészítő feladatokat, valamint szolgáltatja az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartása számára az erdőkben található, az erdőgazdálkodást érintő természeti értékek, védett, fokozottan védett fajok, közösségi jelentőségű, jelölő élőhelyek, jelölő fajok előfordulását, amely alaptevékenysége körében rendelkezésre áll.
    4.3.6.      Ellátja a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, valamint oktatási célú létesítmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, emellett - ismeretterjesztő és foglalkoztató programok szervezésével - természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket.
    4.3.7.      Gondoskodik az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
   4.3.8.      Gondoskodik a Természetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) alközpontjainak működtetéséről, a működési területére vonatkozó TIR adatbázisok frissítéséről, valamint az AM TIR központtal való adatharmonizációjáról.
   4.3.9.      Közreműködik a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, valamint egyéb monitorozó rendszerek működtetésében és folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén található természeti értékek, élőhelyek állapotát, gondoskodik az egyedi tájértékek megállapításáról és nyilvántartásáról.
   4.3.10.  Vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, továbbá működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel.
   4.3.11.  Közreműködik a természet és a táj védelmére irányuló kutatások tervezésében, megvalósításában, valamint szervezésében.
   4.3.12.  Részt vesz a természetvédelmi célú agrár-vidékfejlesztési támogatások előkészítésében, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések tekintetében.
   4.3.13.  Felügyeli és segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot, továbbá segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához.
   4.3.14.  Szervezi és irányítja a szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálatot.
   4.3.15.  Biztosítja a területi természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó természetvédelmi hatósági eljárásokban a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához azt az adatot vagy tényt, amely alaptevékenysége körében rendelkezésre áll, valamint részt vesz a hatósági határozatokban foglalt természetvédelmi előírások ellenőrzésében.
   4.3.16.  Véleményezi a területfejlesztési koncepciót és programot, a területrendezési tervet, a településrendezési eszközt, valamint a településképi arculati kézikönyvet és a helyi településképi rendeletet. Adatszolgáltatást biztosít az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település esetében a településrendezési eszköz, valamint a településképi arculati kézikönyv és a helyi településképi rendelet készítése vagy módosítása során. Együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel, azok - külön jogszabályban meghatározott - örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.
   4.3.17.  Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel, valamint a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.
   4.3.18.  Ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, valamint a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás a feladatkörébe utal.
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
  kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás
2 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
3 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
4 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
5 083020 Könyvkiadás
6 083030 Egyéb kiadói tevékenység
7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
 
 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 6. pontja szerinti terület.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatainak a 10 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóját az agrárminiszter - határozatlan időre - nevezi ki, illetve menti fel. Az igazgató tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását az Agrárminisztérium mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
  foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 kormányzati szolgálati jogviszony a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4 közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 


ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2021. június 04. napján kelt, 2021. június 11. napjától alkalmazandó SZIF/424/12/2021. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. június 11.