Természeti értékeink - Állatvilág

Tartalom:

GERINCESEK


EMLŐSÖK

 

MADARAK

 


KÉTÉLTŰEK és HÜLLŐK

HALAK


 

GERINCTELENEK


 


EMLŐSÖK

 

Magyarország mai területén 87 olyan emlős faj van, amely az utóbbi 20 évben bizonyítottan előfordult (háziasított emlősök és hobbiállatként behozott fajok nélkül). Az emlősfajok közül, a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján, 55 faj élvez védelmet, 41 faj védettnek, 14 faj pedig fokozottan védettnek minősül. Az hazai jogszabályokon alapuló védelem mellett számos emlősfaj élvez nemzetközi szintű védelmet (Élőhelyvédelmi Irányelv, Berni Egyezmény, Bonni Egyezmény, EUROBATS, CITES, stb.). 

Az emlősfajok faunisztikai kutatottsága működési területünkön meglehetősen erősen változó, egyes emlős rendek (denevérek, cickányalkatúak, egyes rágcsáló alrendek) kutatottsága kielégítő míg más rendek előfordulásáról csak szórvány adatokkal rendelkezünk. Az állományok időbeli változását vizsgáló monitorozásokra pedig az északi pockon kívül szinte nincs is példa. 

A 14 fokozottan védett emlősfaj közül 6 faj, a 41 védett faj közül pedig 38 faj fordul elő biztosan a működési területünkön. Természetesen számos nem védett emlősfaj (28 faj) is megtalálható, ezek természetvédelmi jelentősége (pl. védett faj táplálékállata vagy éppen károkozó) eltérő. A Magyarországra behurcolt fajok közül a pézsmapocok (Ondatra zibethicus), az észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor), a nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) és a muflon (Ovis aries) fordult elő a területünkön, de természetvédelmi problémát ezek jelenleg nem okoznak. 
Magyarországon és az Igazgatóság területén előforduló emlősfajok száma
 
A 18 fokozottan védett emlősfaj közül 9 faj fordul elő működési területünkön. Ezek közül kiemelt jelentőségűnek számít az északi pocok (Microtus oeconomus), mely a Szigetközön, a Töközön, a Hanságon, valamint a Fertőn (2018-as kutatások során került elő) kívül csak a Kis-Balaton mellett fordul elő hazánkban. A vidra (Lutra lutra) működési területünkön nem tekinthető ritkának. A négy fokozottan védett denevérfaj védelme szempontjából nagy jelentősége van az állományok felmérésének, de ezen a téren még sok teendő van.
 
Magyar név Tudományos név Élőhely és előfordulás  Információ a fajról

Elterjedési térkép

(FHNPI)

Védettségi kategória (Természetvédelmi érték (Ft))
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus Őshonos fafajokból álló, idős – szinte összeroskadó – erdők. Szálláshelye: faodúkban, leváló kéreg alatt, farepedésekben, ritkábban sziklahasadékokban. A lakott és mezőgazdasági területeket elkerüli. Infó map

Fokozottan védett/

100 000 Ft

Vadmacska Felis silvestris Sűrű, takarást biztosító bozótosokat, erdőket kedveli, melyek mellett mindig van nyílt terület, ahol vadászhatnak. Infó   Fokozottan védett/
250 000 Ft
Közönséges vidra Lutra lutra Minden olyan víztest közelében előfordul, ahol megtalálja táplálkozó-, búvó- és szaporodóhelyét: folyókon, tavakon, halastavakon, csatornákon. Infó map Fokozottan védett/
250 000 Ft
Északi pocok Microtus oeconomus Jó vízellátottságú, magassásos társulások, zsombékosok. Infó map Fokozottan védett/
500 000 Ft
Nagyfülű denevér Myotis bechsteini Őshonos fafajokból álló, idős erdők. Szálláshelyeit odúkban alakítja ki. Infó map Fokozottan védett/
100 000 Ft
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus Szülőkolóniáit – amelyek akár több száz egyedet is számlálhatnak – általában templomok, kastélyok padlásán alakítja ki. Télen többnyire barlangokba húzódik. Infó map Fokozottan védett/
100 000 Ft
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale  Nyári és téli szálláshelye egyarán tipikusan barlanghoz köti, de épületekben és bányavágatokban is előfordulhat, társaság kedvalő faj gyakran csonkafülű denevérekkel osztozik szálláselyén. Kizárólag akusztikus megfigyelés alapján valószínűsítjük a faj lelenlétét. Infó   Fokozottan védett/
250 000 Ft
Ürge Spermophilus citellus Rövidfüvű, kevésbé kötött talajú pusztákon, gyepeken él. Infó map Fokozottan védett/
250 000 Ft
Tavi denevér Myotis dasycneme Vízhez kötődő faj, előfordulását a Duna-menti ártéri erdőkben észleltük. Nagy távolságokra vonul folyók-patakok mentén, melyek elérik 150-200 km-t. Infó map Fokozottan védett/
100 000 Ft

 

Az 41 védett hazai emlősfaj közül 38 faj fordul elő biztosan a működési területünkön.

 
NÉV ÉLŐHELYE

Védettségi kategória

(természetvédelmi érték)

keleti sün
(Erinaceus roumanicus)
Általánosan elterjedt, szinte mindenhol előforduló faj.
Ritkás erdők, cserjések, kertek, parkok.
védett/ 25 000 Ft
mezei cickány
(Crocidura leucodon)
Nyílt füves területek gyakori lakója. védett/ 25 000 Ft
keleti cickány
(Crocidura suaveolens)
Mozaikos vegetációjú területeken, bozótosokban, kertekben, településeken
megtalálható.Az összefüggő erdőket és a száraz élőhelyfoltokat kerüli.
védett/ 25 000 Ft
erdei cickány
(Sorex araneus)
Dús vegetációjú hűvös és nedves élőhelyeket preferálja,
de a szárazabb erdőrészeken is előfordul.
védett/ 25 000 Ft
törpecickány
(Sorex minutus)
Nedvesebb, üdébb rétek lakója.
Zárt erdőket kerüli.
védett/ 25 000 Ft
Miller-vízicickány
(Neomys anomalus)
Eutróf vizek, kisebb patakok, tavak, mocsarak lakója. védett/ 50 000 Ft
közönséges vízicickány
(Neomys fodiens)
Elsősorban a nyílt vizes élőhelyeken fordul elő,
de időszakos vízborítású égeres láperdőkben is megjelenik.
védett/ 50 000 Ft
közönséges vakond
(Talpa europaea)
Általánosan elterjedt, szinte mindenhol előforduló faj. védett/ 25 000 Ft
kis patkósdenevér
(Rhinolophus hipposideros)
Nyári szálláshelye meleg, sötét padlásokon, illetve kiegyenlített
klímájú föld alatti búvóhelyeken lehet.
Télen föld alatti szálláshelyhez kötődik, pincékbe, bányákba, barlangokba
húzódik. Kedveli a mozaikos élőhelyeket, gyümölcsösöket.
védett/ 50 000 Ft
közönséges késeidenevér
(Eptesicus serotinus)
A lakott területek tipikus denevérfaja. Szálláshelyeit, szülőkolóniáit épületekben padlásokon, templomtornyokban alakítja ki. Legtöbbször
a telet is épületekben tölti, de barlangokba, régi bányavágatokba is behúzódhat.
Táplálékát a települések menti fasorokban, kertekben keresi.
védett/ 25 000 Ft
fehérszélű törpedenevér
(Pipistrellus kuhlii)
Kultúrakövető faj, szinte kizárólag épületek zugaiban, gerendák között, zsalugáter mögött stb. telepszik meg, és telelni is épületekbe húzódik. védett/ 50 000 Ft
durvavitorlájú törpedenevér
(Pipistrellus nathusii)
Fákkal, bokrokkal tarkított mocsarak, lápok és ezekkel szomszédos mozaikos területei, hullámterek, árterek adnak otthont neki. Szálláshelyét többnyire odúban találjuk de ártéri épületek zugaiban is megjelenhet. védett/ 25 000 Ft
 közönséges törpedenevér
(Pipistrellus pipistrellus)
Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, ahol erdők vagy települések vannak. Szálláshelyeit, szülőkolóniáit odúkban,
épületek zugaiban (panelépületek)vagy akár templomtornyokban is kialakíthatja. Általában télen is faodúkba, ritkábban barlangokba húzódik.
védett/ 25 000 Ft
szoprán törpedenevér
(Pipistrellus pigmeus)
A közönséges törpedenevérhez kinézetében és igényeiben elterjedésében hasonló faj, megyénkben többször megfigyeltük közös jelenlétüket. A két faj elkülönítése kézben nehézkes, fogazati jegyek és kiadott ultrahang alapján lehetséges. védett/ 25 000 Ft
alpesi denevér
(Hypsugo savii)
Hegyvidéki előfordulású faj, táplálékát ligetes erdőkben, parkokban keresi, szálláshelyét épületekben találjuk. Életmódjáról nagyon keveset tudunk.  védett/ 50 000 Ft
szőröskarú koraidenevér
(Nyctalus leisleri)
Erdőlakó denevérfaj. Kedveli az idősebb, odvakban gazdag lomboserdőket, síkvidéki területen elsősorban tölgy-kőris-szil ligetekben jellemző.
Szálláshelyeit, szülőkolóniáit faodúkban alakítja ki, a téli időszakot is mindig ezekben tölti.
védett/ 50 000 Ft
rőt koraidenevér
(Nyctalus noctula)
Egyik leggyakoribb denevérfajunk. Településeken, erdőkben gyakorta megtalálható. Nyári búvóhelye és telelőhelye egyaránt a fák odvaiban, kéregrepedéseiben van, de tömeges lehet a panelépületekben is. védett/ 25 000 Ft
szürke hosszúfülű-denevér 
(Plecotus austriacus)
Mindenütt elterjedt faj, de sehol sem alkot nagy kolóniákat. Ideális élőhelye a kertes, ligetes, parkos településeken van. Nyári szállása templomok padlásán és tornyában, kisebb épületek padlásán van. Télre, ha teheti föld alatti búvóhelyet keres. védett/ 50 000 Ft
barna hosszúfülű-denevér
(Plecotus auritus)
Erdőlakó denevérfaj. Elsősorban hegyvidéken, odvakban gazdag öreg lomboserdőkben jellemző, de nálunk több esetben megfigyelték alföldi, idős ligeterdőkben. védett/ 50 000 Ft
fehértorkú denevér 
(Vespertilio murinus) 
Ritka, szórványos előfordulású faj, általában csak magányos egyedei kerültek megfigyelésre. Elsősorban épületekben és sziklarepedésekben üt tanyát. védett/ 50 000 Ft
Brandt-denevér
(Myotis brandtii)
Kizárólag hegyvidéken előforduló, erdőlakó denevérfaj. Kedveli a víz közelségét, így hegyvidéki kis tavak környékén, égeressel kísért patakvölgyekben jellemző.
Nyáron faodvakban telepszik meg, a telet is elsősorban ezekben, néha bányavágatokban, barlangokban tölti.
védett/ 50 000 Ft
vízi denevér
(Myotis daubentonii)
Hazánkban elterjedt, vizes élőhelyekhez kötődő faj. Folyók árterén, tavak, csatornák partján telepszik meg. Nyári szálláshelye faodvakban, ritkábban padálásokon van, a telet többnyire barlangokban tölti. védett/ 50 000 Ft
közönséges denevér
(Myotis myotis) 
Tipikus épületlakó, egykor közönségesnek tekintett de mára már nem gyakori faj. A nyarat nagyméretű padlásokon, templomtornyokban tölti, telelni bányákba, barlangokba húzódik. Táplálkozóterülete öreg nyílt erdőkben, fasorok mentén, öreg gyümölcsösökben van. Alacsony reptű, gyakran fogyasztja a földön mozgó futóbogarakat. védett/ 50 000 Ft
hegyesorrú denevér
(Myotis blythii)
A közönséges denevérrel közösen de annál lényegesen kisebb számban előforduló faj. Megjelenésében csak kisebb mérete és fülfedőjének színe különbözteti meg a közönséges denevértől.  védett/ 50 000 Ft
bajuszos denevér
(Myotis mystacinus) 
Erdőlakó denevérfaj, patakvölgyek égeresek tipikus faja.
Általában hegyvidéki, de néhány alföldi előfordulása is ismert idős ligeterdőkből.
Nyáron faodvakban él, télre barlangokba, felhagyott bányavágatokba vonul.
védett/ 50 000 Ft
nimfa denevér
(Myotis alcathoe)
Erdőlakó denevérfaj, szálláshelyét és vadászterületét többnyire völgyekben, erdei patakok mentén leljük meg. A bajszos denevértől nehezen megkülönböztethető, sokáig 
egy fajként kezelték őket.
védett/ 50 000 Ft
horgasszőrű denevér
(Myotis nattereri) 
Összefüggő erdőkben élő faj.
Kedveli az idős tölgyeseket és vegyes állományú erdőket, ahol sok odú található. Mind a telet, mind a nyarat faodvakban tölti, de télen elszórtan barlangok, bányák falán is találkozhatunk vele.
védett/ 50 000 Ft
vörös mókus
(Sciurus vulgaris) 
Magyarországon erdős területein, parkokban, gyakran fasorokban közönséges faj. védett/ 25 000 Ft
mogyorós pele 
(Muscardinus avellanarius)
Hegyes-dombos vidékek gazdag cserjeszintű erdeiben, cserjés erdőszegélyeiben jellemző rágcsálófaj. Sokszor nedves élőhelyeken, nádasok szegélyezte füzesekben, ligeterdőkben is megtelepszik. védett/ 50 000 Ft
nagy pele
(Glis glis) 
Elsősorban hegy- és dombvidéki erdőkben jellemző. Dús cserjeszintű gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek, elegyes bükkösök, szegélycserjések, erősen bokrosodott, felhagyott gyümölcsösök az élőhelyei. Néha erdőközeli házak padálásán is felbukkan. védett/ 25 000 Ft
eurázsiai hód
(Castor fiber) 
Élőhelye elsősorban a fás vízpartokhoz köthető. védett/ 50 000 Ft
csalitjáró pocok
(Microtus agrestis) 
Nedves és dús növényzetű területek, mint mocsárrétek, láprétek, patakpartok jellemző pocokfaja. védett/ 25 000 Ft
hermelin
(Mustela erminea) 
Leggyakrabban időszakosan többletvízhatásnak kitett alföldi füves pusztákon, tavak, patakok, csatornák mentén találkozhatunk vele. védett/ 50 000 Ft
molnárgörény
(Mustela eversmannii)
Sztyeppi faj, elterjedésének nyugati határa, a Mosoni-sík. A közönséges görénytől világosabb szímű bundája és szem küröli maszkja különíti el. Az embert és a településeket kerüli. védett/ 50 000 Ft
nyuszt
(Martes martes) 
Főleg középhegységi és dombvidéki erdőkben fordul elő. Élőhelyet elsősorban erdők jelentik. Az erdőállomány kora az odúképződés miatt meghatározó a faj szempontjából, kedveli a dús aljnövényzetű, rágcsálókban gazdag erdőfoltokat.  védett/ 50 000 Ft
A hazánkban nem védett fajok közül 28 emlősfaj fordul elő működési területünkön. Az alábbi három faj nem védett Magyarországon, de szerepelnek az Élőhelvédelmi Irányelv V. függelékén, így kicsit részletesebben ismertetjük őket.

 
NÉV ÉLŐHELYE
mezei hörcsög
(Cricetus cricetus)
Napjainkban egyértelműen mezőgazdasági területekhez, néha gymölcsösökhöz kötődik.
Kedveli a lucernatáblákat, amelyeket évekig nem szántanak fel.
Leggyakrabban búza-, kukorica-, cukorrépaföldeken, illetve gyomos szegélyekben
találhatók kotorékai.
aranysakál
(Canis aureus)
A sztyeppék, fákkal tarkított puszták, bokorerdők és az aljnövényzettel
dúsan benőtt vagy elnádasodott nedves területek lakója.
Területünkön nagyon ritka.
házi görény
(Mustela putorius)
Élőhelyválasztásában generalista, az ember közelségét is kereső
ragadozó. A zárt erdőterületeket és a nagy kiterjedésű homogén
élőhelyeket kerüli.

Egyes emlősfajok állománya, részben a természeti viszonyok megváltozása, részben emberi hatásokra, az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett. A megnövekedett állomány a természetes élőhelyeken és egyes védett fajok állományaiban komoly természetvédelmi problémákat okozhatnak. Működési területünkön ilyen faj elsősorban a vörös róka és a vaddisznó, de meg lehet említeni az őzet és a szarvast is, amelyek nagy száma az erdők természetes felújítását erősen hátráltathatja.

 
NÉV ÉLŐHELYE
vörös róka
 (Vulpes vulpes)
Hazánk egyik legelterjedtebb ragadozója, gyakorlatilag mindenhol megtalálható.
Földön fészkelő védett madarak egyik legkomolyabb károsítója.
vaddisznó
(Sus scrofa)
Változatos élőhelyeken megtelepszik, csak a teljesen nyílt, füves pusztákat és
a hideg, hosszú ideig hóval borított területeket kerülni.

Csak felsorolásszerűen ismertetjük a működési területünkön előforduló további emlősfajokat:
 • mezei nyúl (Lepus europaeus)
 • mezei pocok (Microtus arvalis)
 • földi pocok (Microtus subterraneus)
 • közönséges kószapocok (Arvicola amphibius)
 • vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus) 
 • pézsmapocok (Ondatra zibethicus)
 • pirók erdeiegér (Apodemus agrarius)
 • sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) 
 • közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus) 
 • kislábú erdeiegér (Apodemus uralensis)
 • törpeegér (Micromys minutus)
 • házi egér (Mus musculus) 
 • güzüegér (Mus spicilegus) 
 • vándorpatkány (Rattus norvegicus) 
 • házi patkány (Rattus rattus)
 • nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) 
 • eurázsiai menyét (Mustela nivalis) 
 • nyest (Martes foina) 
 • európai borz (Meles meles) 
 • észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor)
 • európai őz (Capreolus capreolus) 
 • gímszarvas (Cervus elaphus) 
 • dámszarvas (Dama dama)
 • muflon (Ovis aries)

Irodalom

Bihari Z., Csorba G. & Heltai M. (szerk.) 2007. Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest

 

Korabeli leírások és ábrázolások szerint a Fertő lecsapolás előtti állapotában a mai Balatonra emlékeztetett: nagy, összefüggő víztükör, a part mentén helyenként keskeny nádszegéllyel, néhány kisebb nádszigettel. Ma az ausztriai tórészen van nagy nyílt vízfelület, de a part mentén már kiterjedt a nádszegély, a magyarországi részen pedig a meder túlnyomó része nádas, az egykori öblözetek kisebb, a nádtól körbenőtt maradványaival, amelyeket belső tavaknak hívunk (MÁRKUS, 2000). A nádasban mintegy 240 km össz-hosszúságú csatornahálózatot alakítottak ki az 1958-59 években (BOGNÁR 1966), ma ezek főcsatornái kötik össze a partvonalat a nyílt vízzel, illetve a belső tavakkal.
 
Magyar név Tudományos név Védettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
nyári lúd Anser anser nem védett
nagy lilik Anser albifrons nem védett
vetési lúd Anser fabalis nem védett
dankasirály Larus ridubundus Védett/ 50 000 Ft
viharsirály Larus canus Védett/ 25 000 Ft
sárgalábú sirály Larus cachinnans Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
küszvágó csér Sterna hirundo Fokozottan védett/ 100 000 Ft
sarki csér Sterna paradisea Védett/ 25 000 Ft
nagy halfarkas Stercorarius skua Védett/ 25 000 Ft
rózsás gödény Pelecanus onocrotalus Fokozottan védett/ 250 000 Ft
búbos vöcsök Podiceps cristatus Védett/ 50 000 Ft
vörösnyakú vöcsök Podiceps griseigena Fokozottan védett/ 250 000 Ft
sarki búvár Gavia arctica Védett/ 25 000 Ft
északi búvár Gavia stellata Védett/ 25 000 Ft
bütykös hattyú Cygnus olor Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
tőkés réce Anas platyrhynchos nem védett
szárcsa Fulica atra nem védett
nagy kárókatona Phalacrocorax carbo nem védett
rétisas Haliaeetus albicilla Fokozottan védett/
1 000 000 Ft
csörgő réce Anas crecca Védett/ 50 000 Ft
üstökös réce Netta rufina Védett/ 50 000 Ft
kanalas réce Anas clypeata Védett/ 50 000 Ft
barátréce Aythya ferina Védett/ 50 000 Ft
cigányréce Aythya nyroca Fokozottan védett/ 500 000 Ft
daru Grus grus Védett/ 50 000 Ft
kanalasgém Platalea leucorodia Fokozottan védett/ 500 000 Ft
nagy kócsag Egretta alba Fokozottan védett/ 100 000 Ft
szürke gém Ardea cinerea Védett/ 50 000 Ft
sárszalonka Gallinago gallinago Fokozottan védett/ 100 000 Ft
bíbic Vanellus vanellus Védett/ 50 000 Ft
réti cankó Tringa glareola Védett/ 25 000 Ft
kis lile Charadrius dubius Védett/ 50 000 Ft
havasi partfutó Calidris alpina Védett/ 25 000 Ft
kormos szerkő Chlidonias niger Fokozottan védett/ 250 000 Ft

Irodalom:

Márkus I. (2000): Fertő tavi Nemzeti Park biotóp térképe. Magyar Vízivad Közlemények., 6: 113-155.

Bognár D. (1966): A fertői nádgazdálkodás. Soproni Szemle, 20.2 :97-109.
 


A tófelület magyar részének 84 %-a, az egész tónak 55 %-a nádas (MÁRKUS, 2003), ezzel a Fertő-táj madárvilágának meghatározó élőhelye. A fertői nádasok nem tekinthetők homogénnek, öblözetekkel és belső tavakkal tagoltak, sűrűségük és egészségi állapotuk erősen változó, helyenként nagy területeken télisással (Cladium mariscus), keskenylevelű gyékénnyel (Typha angustifolia), zsiókával (Bolboschoenus maritimus) kevertek. A partról egyöntetűen sűrűnek látszó nádas állományokban kiritkuló „babásodó” foltok, sőt nádpusztulással többé-kevéssbé erősen érintett részek vannak (Márkus, 2000). A sűrű, erős nádasok inkább a nyílt víz felőli részeken vannak, ahol az oxigénben dús víz beáramlik, illetve a part mentén, ahol a feltöltődési folyamatok előrehaladottabbak. A nyílt víztől és a parttól egyaránt távol eső nádasokra jellemző a kiritkulás, ami a fertői nádasok területének nagyobb hányadát érinti. A kiritkulás a gépi nádaratásra is visszavezethető, mivel a gépek taposása a rizómákat erősen károsítja (STAÁR, 1962; KÁRPÁTI, 1983; DINKA, 1997).

A nádas óriási tömegű biomasszáját gerinctelen állatfajok sokasága fogyasztja ami a nádasban költő, táplálkozó madárfajok populációit tartja el. Ugyancsak jelentős táplálékforrást jelentenek a nádassal benőtt vízben szaporodó halak és kétéltűek is. A madarak egy része számára a nád ugyanakkor a fészkeket tartja és biztonságos rejtekhelyet nyújt a ragadozók elől.
A nádasban zajló feltöltődési folyamatok és a részben erre visszavezethető kiritkulás, a belső tavak, öblözetek és a szerteágazó csatornahálózat mikro-élőhelyei változatos mintázatot alkotnak amely a vízszint változásainak dinamikája szerint időben is változó táplálkozási lehetőséget jelentenek a különböző ökológiai igényű madárfajok számára.
Meg kell jegyezni, hogy a Fertő – Közép-Európában legkiterjedtebb – nádasaiban a legtöbb fészkelő faj állományának megbízható pontosságú felmérése rendkívül nehéz feladat elé állítja a kutatókat. A változatos, tagolt de mindenütt nehezen járható terepen ennek a munkának egyrészt fizikai korlátai vannak, másrészt rendkívüli élőmunka igénye és a repülőgépes felmérésre fordítható erősen korlátozott költségek miatt csak részben végezhetőek el az állománybecsléshez szükséges munkák.
 
Magyar név Tudományos név Védettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
nagy kócsag Egretta alba Fokozottan védett/ 100 000 Ft
vörös gém Ardea purpurea Fokozottan védett/ 250 000 Ft
kanalasgém Platalea leucorodia Fokozottan védett/ 500 000 Ft
kis kócsag Egretta garzetta Fokozottan védett/ 250 000 Ft
bakcsó Nycticorax nycticorax Fokozottan védett/ 100 000 Ft
szürke gém Ardea cinerea Védett/ 50 000 Ft
bölömbika Botaurus stellaris Fokozottan védett/ 100 000 Ft
pocgém Ixobrychus minutus Fokozottan védett/ 100 000 Ft
barna rétihéja Circus aeruginosus Védett/ 50 000 Ft
bütykös hattyú Cygnus olor Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
nyári lúd Anser anser nem védett
kendermagos réce Anas strepera Védett/ 50 000 Ft
böjti réce Anas querquedula Fokozottan védett/ 100 000 Ft
kontyos réce Aythya fuligula Védett/ 50 000 Ft
szárcsa Fulica atra nem védett
vízityúk Gallinula chloropus Védett/ 25 000 Ft
kis vízicsibe Porzana parva Védett/ 50 000 Ft
piroslábú cankó Tringa totanus Fokozottan védett/ 250 000 Ft
gólyatöcs Himantopus himantopus Fokozottan védett/ 250 000 Ft
nádirigó Acrocephalus arundinaceus Védett/ 25 000 Ft
cserregő nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus Védett/ 25 000 Ft
foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus Védett/ 25 000 Ft
küszvágó csér Sterna hirundo Fokozottan védett/ 100 000 Ft
dankasirály Larus ridubundus Védett/ 50 000 Ft
Kis lile Charadrius dubius Védett/ 50 000 Ft
nádisármány Emberiza schoeniclus Védett/ 25 000 Ft
fülemülesitke Acrocephalus melanopogon Védett/ 50 000 Ft
nádi tücsökmadár Locustella luscinioides Védett/ 50 000 Ft
kékbegy Luscinia svecica Védett/ 50 000 Ft
barkóscinege Panurus biarmicus Védett/ 50 000 Ft
Irodalom:

Márkus I. (2000): Fertő tavi Nemzeti Park biotóp térképe. Magyar Vízivad Közlemények., 6: 113-155.
 
Márkus I. (2003): A fertői nádasok biológiai és használati állapotának jellemzése. Összefoglaló tanulmány a 1982-2002. időszakban végzett Fertő tavi nádasvizsgálatokról. Kézirat. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.

 Staár L.(1962): A Fertő tó nádkitermelésével kapcsolatos kutatási kérdések és eredmények. Hidrológiai Tájékoztató 2.3.: 161-162.

Kárpáti L. (1983): Die Schilfernte und die Vogelwelt. Forum Pannonicum Rer. Nat. I.:23-25

Dinka M. (1997): Nádasok egészségi állapotának, fejlődésének vizsgálata a Fertőn. Kutatási jelentés, MTA ÖBKI, Vácrátót.

 

Az elárasztások fészkelő madárállományai és az átvonuló fajok mennyiségi viszonyai a nádasokhoz viszonyítva sokkal pontosabban ismertek. Elsősorban a szikes élőhelyekhez kötődő és a telepesen költő fajok állományai kerültek felmérésre az elmúlt 20 évben (PELLINGER, 2003). Az élőhelyrekonstrukciós terület kialakítása során kiemelten fontos szempont volt a fészkelési lehetőségek biztosítása (KÁRPÁTI, 1993). Ennek érdekében fészkelő szigetek készültek, amelyek elsősorban a telepekben fészkelő vízimadár-fajok számára jelentenek költésre alkalmas helyeket. 
Magyar név Tudományos név Védettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
dankasirály Larus ridubundus Védett/ 50 000 Ft
szerecsensirály Larus melanocephalus Fokozottan védett/ 100 000 Ft
küszvágó csér Sterna hirundo Fokozottan védett/ 100 000 Ft
sárgalábú sirály Larus michahellis Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
Tőkés réce Anas platyrhynchos nem védett
üstökös réce Netta rufina Védett/ 50 000 Ft
kendermagos réce Anas strepera Védett/ 50 000 Ft
Cigányréce Aythya nyroca Fokozottan védett/ 500 000 Ft
kanalas réce Anas clypeata Védett/ 50 000 Ft
böjti réce Anas querquedula Fokozottan védett/ 100 000 Ft
csörgő réce Anas crecca Védett/ 50 000 Ft
nyílfarkú réce Anas acuta Védett/ 50 000 Ft
bütykös ásólúd Tadorna tadorna Védett/ 50 000 Ft
gólyatöcs Himantopus himantopus Fokozottan védett/ 250 000 Ft
gulipán Recurvirostra avosetta Fokozottan védett/ 250 000 Ft
széki lile Charadrius alexandrinus Fokozottan védett/
1 000 000 Ft
bíbic Vanellus vanellus Védett/ 50 000 Ft
piroslábú cankó Tringa totanus Fokozottan védett/ 250 000 Ft
nagy goda Limosa limosa Fokozottan védett/ 500 000 Ft
sárszalonka Gallinago gallinago Fokozottan védett/ 100 000 Ft
pettyes vízicsibe Porzana porzana Védett/ 50 000 Ft
haris Crex crex Fokozottan védett/ 500 000 Ft
vörösnyakú vöcsök Podiceps griseigena Fokozottan védett/ 250 000 Ft
feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis Fokozottan védett/ 100 000 Ft
fattyúszerkő Chlidonias hybridus Fokozottan védett/ 100 000 Ft
Irodalom

Kárpáti L. (1993): Élőhely-rekonstrukció a Fertő-menti szikeseken. Mad. Táj., 1993: 11-15.

Pellinger A. (2003): Waterbird-monitoring in the reconstruction habitats in the Lake Fertő, North-west Hungary. Orn. Hun. 12-13. 1-2: 263-265.

 

A nemzeti parkunk kétéltű és hüllőfaunája országos és európai szinten is nagy természeti érték, amelynek megőrzése kiemelten fontos feladatunk. Általánosságban elmondható, hogy csökkenő egyedszám jellemző rájuk, aminek visszafordítása az aktív természetvédelmi intézkedésekkel érhető csak el. Védelmük nem csak önmagában fontos, hiszen a nagy egyedszámban előforduló kétéltűek és hüllők bonyolult fajok közötti kapcsolatrendszerek részei, ezért kiemelten fontosak a helyi ökoszisztémák fenntartásában.

A veszélyeztető tényezők zöme az emberi tevékenységekre vezethető vissza: élőhelyek megsemmisítése, átalakítása és feldarabolódása, az idegenhonos fajok betelepítése, klimatikus változások, a populációk genetikai leromlása, betegségek és paraziták felszaporodása. 
Magyar név Tudományos név Védettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
További információk
KÉTÉLTŰEK  
dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus Védett/ 50 000 Ft info
pettyes gőte Triturus vulgaris Védett/ 10 000 Ft info
vöröshasú unka Bombina bombina Védett/ 10 000 Ft info
barna ásóbéka Pelobates fuscus Védett/ 10 000 Ft info
barna varangy Bufo bufo Védett/ 10 000 Ft info
zöld varangy Bufo viridis Védett/ 10 000 Ft info
zöld levelibéka Hyla arborea Védett/ 10 000 Ft info
mocsári béka Rana arvalis Védett/ 50 000 Ft info
erdei béka Rana dalmatina Védett/ 10 000 Ft info
gyepi béka Rana temporaria Védett/ 50 000 Ft info
kecskebéka Rana esculenta Védett/ 10 000 Ft info
kis tavibéka Rana lessonae Védett/ 10 000 Ft info
tavibéka Rana ridibunda Védett/ 10 000 Ft info
foltos szalamandra Salamandra salamandra Védett/ 50 000 Ft info
HÜLLŐK  
mocsári teknős Emys orbicularis Védett/ 50 000 Ft info
lábatlan gyík Anguis fragilis Védett/ 25 000 Ft info
fali gyík Podarcis muralis Védett/ 25 000 Ft info
homoki gyík Podarcis taurica Védett/ 50 000 Ft info
fürge gyík Lacerta agilis Védett/ 25 000 Ft info
zöld gyík Lacerta viridis Védett/ 25 000 Ft info
elevenszülő gyík Zootoca vivipara Fokozottan védett/ 100 000 Ft info
vízisikló Natrix natrix Védett/ 25 000 Ft info
rézsikló Coronella austriaca Védett/ 50 000 Ft info
erdei sikló Elaphe longissima Védett/ 50 000 Ft info
rákosi vipera Vipera ursinii rakosiensis Fokozottan védett/
1 000 000 Ft
info
 

 
A gerinctelenek védelme nemzeti parkunk egyik kiemelt feladatának tekinthető, mivel komoly természeti gazdagságra utal népes jelenlétük. A rovarvilágból a lepkék mindig a középpontban áltak, így mi is nagy figyelmet fordítottunk kutatásukra.

A fontosabb élőhelyek közé tartoznak:

- Fertői nádasok, vízprti növényzet, láp- és mocsárrétek, láperdők fajai
- Láprétek és láperdők a Hanságban
- Szikesek, sziklagyepek és xeroterm gyepek
- Száraz és üde lombos erdők
- Cserjés területek
- Kisalföldi homokpuszták
- Soproni-hegység.

A nemzeti park  átfogó ismeretei alapján az alábbi lepkék fordulnak elő a működési területen. 

magyar név tudományos név

Védettségi kategória
(Természetvédelmi érték)

Elterjedés
mocsári tűzmoly Ostrinia palustralis védett/ 5000 FT  
tarkaszövő Endromis versicolora védett/ 5000 FT map
galajszender Hyles galii védett/ 5000 FT map
t-betűs pávaszem Aglia tau védett/ 5000 FT map
vörhenyes nappaliaraszoló Archiearis notha védett/ 5000 FT map
kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) Archiearis puella védett/ 5000 FT map
hullámvonalas araszoló Rheumaptera undulata (Hydria undulata) védett/ 5000 FT  
magyar faaraszoló Paraboarmia viertlii védett/ 5000 FT map
szilfa-púposszövő Dicranura ulmi védett/ 5000 FT map
apáca-púposszövő Furcula bicuspis védett/ 5000 FT map
nyírfa-púposszövő Pheosia gnoma védett/ 5000 FT map
sárgafoltú kuszabagoly Idia calvaria védett/ 5000 FT map
láperdei karcsúbagoly Polypogon gryphalis védett/ 5000 FT  
csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria védett/ 5000 FT map
jakabfű-lepke Tyria jacobaeae védett/ 5000 FT map
kék övesbagoly Catocala fraxini védett/ 5000 FT map
tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly Shargacucullia prenanthis védett/ 5000 FT map
székfű-csuklyásbagoly Cucullia chamomillae védett/ 5000 FT map
vonalkás csuklyásbagoly Cucullia tanaceti védett/ 5000 FT map
nyúlparéj-nappalibagoly Schinia cognata védett/ 5000 FT  
gyászbagoly Mormo maura védett/ 5000 FT map
buckabagoly Staurophora celsia védett/ 5000 FT map
Tallós-dudvabagoly Apamea syriaca  védett/ 5000 FT map
óriás-télibagoly Orbona fragariae védett/ 5000 FT map
sötét őszibagoly Scotochrosta pulla védett/ 5000 FT map
hálózatos sóskabagoly Naenia typica védett/ 5000 FT  
citromlepke Gonepteryx rhamni védett/ 5000 FT map
tölgyfalepke Neozephyrus quercus védett/ 5000 FT map
nyírfa-csücsköslepke Thecla betulae védett/ 5000 FT map
szilvafa-csücsköslepke Satyrium pruni védett/ 5000 FT map
palakék boglárka  Cupido alcetas (Everes alcetas) védett/ 5000 FT map
fakó boglárka  Cupido decolorata (Everes decolorata) védett/ 5000 FT  
nagyszemes boglárka Glaucopsyche alexis  védett/ 5000 FT map
szerecsenboglárka Aricia agestis védett/ 5000 FT map
csőröslepke Libythea celtis védett/ 5000 FT map
nagy gyöngyházlepke Argynnis paphia  védett/ 5000 FT map
zöldes gyöngyházlepke Argynnis pandora védett/ 5000 FT map
málna-gyöngyházlepke Brenthis daphne védett/ 5000 FT map
rozsdaszínű gyöngyházlepke Brenthis hecate  védett/ 5000 FT  
árvácska-gyöngyházlepke Boloria euphrosyne védett/ 5000 FT map
kis tarkalepke Melitaea trivia védett/ 5000 FT map
nappali pávaszem Nymphalis io (Inachis io) védett/ 5000 FT map
c-betűs lepke Nymphalis c-album (Polygonia c-album) védett/ 5000 FT map
atalantalepke Vanessa atalanta védett/ 5000 FT map
tavaszi szerecsenlepke Erebia medusa védett/ 5000 FT map
közönséges szemeslepke Arethusana arethusa  védett/ 5000 FT map
tavaszi gyapjasszövő Eriogaster lanestris védett/ 10 000 Ft map
vörhenyes gyapjasszövő Eriogaster rimicola védett/ 10 000 Ft map
sávos pohók Lemonia dumi védett/ 10 000 Ft map
halálfejes lepke Acherontia atropos védett/ 10 000 Ft map
tölgyfaszender Marumba quercus védett/ 10 000 Ft  
pöszörszender Hemaris tityus védett/ 10 000 Ft map
kis pávaszem Saturnia pavonia védett/ 10 000 Ft map
nagy nappaliaraszoló Archiearis parthenias védett/ 10 000 Ft map
szürke hegyiaraszoló Entephria caesiata védett/ 10 000 Ft  
szürkés zanótaraszoló Chesias legatella védett/ 10 000 Ft  
fekete araszoló Odezia atrata védett/ 10 000 Ft  
szilfaaraszoló Discoloxia blomeri védett/ 10 000 Ft  
pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) Chariaspilates formosarius védett/ 10 000 Ft map
fehérszárnyú aranyaraszoló Perconia strigillaria védett/ 10 000 Ft map
aranyfoltos púposszövő Leucodonta bicoloria védett/ 10 000 Ft map
hegyi púposszövő Drymonia velitaris védett/ 10 000 Ft  
barátka-púposszövő Odontosia carmelita védett/ 10 000 Ft map
rőt gyapjaslepke Ocneria rubea védett/ 10 000 Ft  
i-betűs aranybagoly Autographa jota védett/ 10 000 Ft map
aranyfoltú aranybagoly Autographa bractea védett/ 10 000 Ft map
Gozmány-csuklyásbagoly Shargacucullia gozmanyi  védett/ 10 000 Ft map
ezüstfoltos csuklyásbagoly Cucullia argentea védett/ 10 000 Ft  
vasvirág-csuklyásbagoly Cucullia xeranthemi védett/ 10 000 Ft map
szalmasárga búzabagoly Oria musculosa védett/ 10 000 Ft  
szigonyos földibagoly Dichagyris candelisequa védett/ 10 000 Ft  
selymes földibagoly Euxoa decora védett/ 10 000 Ft  
porfírbagoly Lycophotia porphyrea védett/ 10 000 Ft  
hatcsíkú földibagoly Xestia sexstrigata védett/ 10 000 Ft map
tükrös busalepke Heteropterus morpheus védett/ 10 000 Ft map
lápi busalepke (nyugati törpebusalepke) Spialia sertorius védett/ 10 000 Ft map
kardoslepke Iphiclides podalirius védett/ 10 000 Ft map
fecskefarkú lepke Papilio machaon védett/ 10 000 Ft map
kis tűzlepke Lycaena thersamon védett/ 10 000 Ft map
szilfa-csücsköslepke Satyrium w-album védett/ 10 000 Ft map
kökény-csücsköslepke Satyrium spini védett/ 10 000 Ft map
tölgyfa-csücsköslepke Satyrium ilicis védett/ 10 000 Ft map
kis lonclepke Limenitis camilla védett/ 10 000 Ft  
nagy fehérsávoslepke Neptis rivularis védett/ 10 000 Ft map
kis fehérsávoslepke Neptis sappho védett/ 10 000 Ft map
fakó gyöngyházlepke Boloria selene védett/ 10 000 Ft map
kis színjátszólepke Apatura ilia védett/ 10 000 Ft map
kockás tarkalepke Melitaea diamina védett/ 10 000 Ft map
recés tarkalepke Melitaea aurelia védett/ 10 000 Ft map
barnás tarkalepke Melitaea britomartis  védett/ 10 000 Ft  
nagy rókalepke Nymphalis polychloros védett/ 10 000 Ft map
barna szemeslepke Hipparchia semele védett/ 10 000 Ft map
sárga gyapjasszövő Eriogaster catax védett/ 50 000 Ft map
törpeszender Proserpinus proserpina védett/ 50 000 Ft map
nagy pávaszem Saturnia pyri védett/ 50 000 Ft map
nagyfoltú aranybagoly Diachrysia chryson védett/ 50 000 Ft map
vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly) Diachrysia zosimi védett/ 50 000 Ft map
c-betűs aranybagoly Lamprotes c-aureum védett/ 50 000 Ft map
lángszínű nádibagoly Phragmatiphila nexa védett/ 50 000 Ft  
farkasalmalepke Zerynthia polyxena védett/ 50 000 Ft map
kis apollólepke Parnassius mnemosyne védett/ 50 000 Ft map
keleti mustárlepke Leptidea morsei védett/ 50 000 Ft  
nagy tűzlepke Lycaena dispar védett/ 50 000 Ft map
havasi tűzlepke Lycaena hippothoe védett/ 50 000 Ft  
szürkés hangyaboglárka 4  Maculinea alcon (Phengaris alcon) védett/ 50 000 Ft map
sötét hangyaboglárka (zanótboglárka) Maculinea nausithous (Phengaris nausithous) védett/ 50 000 Ft map
vérfű-hangyaboglárka  Maculinea teleius (Phengaris teleius) védett/ 50 000 Ft map
nagy színjátszólepke Apatura iris védett/ 50 000 Ft map
díszes tarkalepke Euphydryas maturna védett/ 50 000 Ft map
kis rókalepke Nymphalis urticae (Aglais urticae) védett/ 50 000 Ft map
gyászlepke Nymphalis antiopa védett/ 50 000 Ft map
magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium

fokozottan védett/

100 000 Ft

 
nagy nyárfalepke Limenitis populi

fokozottan védett/

100 000 Ft

map
sápadt szemeslepke Lopinga achine

fokozottan védett/

100 000 Ft

 
ezüstsávos szénalepke Coenonympha oedippus 

fokozottan védett/

250 000 Ft

map
vörös csüngőlepke Zygaena laeta

fokozottan védett/

100 000 FT

map

SZITAKÖTŐK


Feltöltés alatt...
 
A hazánkban előforduló 64 szitakötő fajból a 66/2015. (X.26.) FM rendelet alapján 22  természetvédelmi oltalom alatt áll (5 fokozottan védett, 17 védett). A rendeletben felsorolt fajok közül Igazgatóságunk területén 4 fokozottan védett, valamint 15 védett szitakötő faj tenyészik.

Összeállította: Szita Renáta (2018), Ellenőrizte: dr. Ambrus András
Magyar név Tudományos név Élőhely és előfordulás  Információ a fajról Védettségi kategória (Természetvédelmi érték)
Kolokán-karcsúacsa Aeshna viridis Mezotróf és mérsékelten eutróf lápok, mocsarak, holtágak, csatornák. A faj jelenléte a kolokán (Stratiotes aloides) előfordulásához kötött. Infó FV (100 000 Ft)
Sötét hegyiszitakötő Cordulegaster bidentata Hegyvidéki patakok forrásvidékei és forrás közeli szakaszai. Lassú áramlású, finom alzatú teknőkben tenyészik lárvája. Infó FV (100 000 Ft)
Balkáni hegyiszitakötő Cordulegaster heros Finom sóderes-homokos üledékű medencékkel tagolt hegyvidéki patakokhoz köthető. Infó FV (100 000 Ft)
Lápi álarcos-szitakötő Leucorrhinia pectoralis Sekély, lápi-mocsári jellegű vizekben, tőzeges alzatú, huminanyagokban gazdag vizekben tenyészik. Infó FV (100 000 Ft)
Zöldszemű karcsúacsa Aeshna isoceles Növényzetben gazdag mocsaras, lápos, felmelegedő állovizekben, lassan áramló csatornákban. Infó V (5 000 Ft)
Kisasszony-szitakötő Calopteryx virgo  Részben árnyékolt, gyors folyású, hűvös és oldott oxigénben gazdag vizű hegyi- és dombvidéki patakokban. Infó V (5 000 Ft)
Díszes légivadász Coenagrion ornatum Árnyékolatlan, tiszta vizű és oxigéndús csermelyekben, erekben. Infó V (10 000 Ft)
Mediterrán légivadász Coenagrion scitulum Jól felmelegedő, dús hínárvegetációjú (tócsagaz, süllőhínár, rence), mezo- és eutotróf jellegű sekélyebb állóvizekben. Infó V (5 000 Ft)
Kétfoltos sárkányszitakötő Epitheca bimaculata Nagyobb vízfelületű, növényzetben dús tavakban; nagyobb folyók holtmedreiben. Infó V (5 000 Ft)
Sárgalábú folyami-szitakötő Gomphus flavipes Lárvája a finomabb frakciójú alzatokat kedveli; nagyobb folyók alsóbb szakaszain, síkvidéki, meanderező részein fordul elő. Infó V (50 000 Ft)
Feketelábú folyami-szitakötő Gomphus vulgatissimus Elsősorban nagyobb és közepes méretű vízfolyásokban, de szinte minden állandó áramlású vízfolyásban megtalálható. Infó V (5 000 Ft)
Réti rablószitakötő Lestes dryas Sekély, jól fölmelegedő, dús növényzetű többnyire időszakos vizekben. Infó V (5 000 Ft)
Nagyfoltos rablószitakötő Lestes macrostigma Sekély, erősen felmelegedő, fehér vizű szikes tavak szegélyzónáiban. Infó V (10 000 Ft)
Kisfoltos laposacsa Libellula fulva Növényzettel sűrűn benőtt kis- és közepes vízfolyásokban, csatornákban. Infó V (5 000 Ft)
Gyűrűs folyami-szitakötő Onychogomphus forcipatus Lárvája az oxigéndús, kavicsos alzatú, gyors áramlású vízfolyásokat kedveli. Megtalálható kis, közepes és nagyobb vízfolyásokban, patakok alsóbb szakaszain. Infó V (5 000 Ft)
Zöld folyami-szitakötő Ophiogomphus cecilia Közepes és nagyobb folyóvizek gyors áramlású szakaszait kedveli, lárvája a sóder- és durvahomok alzatot preferálja. Infó V (50 000 Ft)
Pataki pásztorszitakötő Orthetrum brunneum Áramló vizeinkben, patakokban, dombvidéki erekben, de a frissen kotort csatornákban is megtelepszik. Infó V (5 000 Ft)
Sárgafoltos smaragdszitakötő Somatochlora flavomaculata Sík- és dombvidék lápi jellegű, beárnyékolt, kevéssé felmelegedő állóvizekben, valamint lassú áramlású, hűvös, dús növényzetű kisvízfolyásokban tenyészik. Infó V (5 000 Ft)
Ékfoltos katona-szitakötő Sympetrum depressiusculum Élőhelyigénye nem tisztázott, de főként a később kiszáradó, jól felmelegedő, dús növényzetű időszakos vizeket részesíti előnyben. Infó V (5 000 Ft)

Irodalom: Ambrus, A., Danyik, T., Kovács, T., Olajos, P. (2018): Magyarország szitakötőinek kézikönyve. Magyar Természettudományi Múzeum. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. pp. 290.